МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за грађевинско земљиште

Сектор за грађевинско земљиште

Сектор за грађевинско земљиште обавља послове који се односе на: прибављање земљишта у својину Републике и располагање земљиштем у својини Републике и то: давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта; пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена и заснивање хипотеке; спровођење поступка прикупљања документације, јавног надметања или расписивања огласа и прикупљања понуда; израде уговора; припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за располагање грађевинским земљиштем; праћење припреме и доношења планске документације код јединица локалне самоуправе везано за грађевинско земљиште у својини Републике Србије; утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије; давање мишљења на предлоге аката других органа у складу са Пословником Владе и праћење примене других прописа у складу са надлежношћу Дирекције; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу својине Републике на средствима које користи то правно лице; послове везане за успостављање својине јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Република Србија; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; иницирање поступка утврђивања законитости располагања земљиштем у својини Републике Србије; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора као и друге послове из делокруга Сектора.

     У Сектору за грађевинско земљиште образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.1. Одељење за располагање грађевинским земљиштем путем отуђења и прибављања

1.1.1. Група за припрему аката за Владу

1.1.2. Група за праћење уговора и правну заштиту грађевинског земљишта

1.2. Одељење за успостављање стварних права на грађевинском земљишту без отуђења (службености, закупи)

1.2.1. Група за припрему претходне документације

1.2.2. Група за припрему аката

(1.1.) У Одељењу за располагање грађевинским земљиштем путем отуђења и прибављања, обављају се послове који се односе на: отуђење грађевинског земљишта; пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде; прибављање грађевинског земљишта; размена; спровођење поступка прикупљања документације, јавног надметања или расписивања огласа и прикупљања понуда, израде уговора; припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за располагање грађевинским земљиштем; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења; предузимање и предлагање мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења правног основа за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије; давање сагласности за спровођење поступка препарцелације; учешће у доношењу планских аката код јединица локалне самоуправе; спровођење радњи и поступака ради уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; послове везане за успостављање својине јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Република Србија; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1.1.1.) У Групи за припрему аката за Владу, обављају се послови који се односе на: спровођење поступка прикупљања документације, јавног надметања или расписивања огласа и прикупљања понуда, израде уговора, припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за располагање грађевинским земљиштем; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Групе; иницирање поступка утврђивања законитости располагања земљиштем у својини Републике Србије; спровођење радњи и поступака ради уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; праћење припреме и доношења планске документације код јединица локалне самоуправе везано за грађевинско земљиште у својини Републике Србије, давање сагласности за спровођење поступка препарцелације; као и друге послове из делокруга Групе.

(1.1.2.) У Групи за праћење уговора и правну заштиту грађевинског земљишта, обављају се послови, који се односе на: праћење реализације уговора у поступцима отуђења, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној своји Републике Србије; иницирање поступка утврђивања законитости располагања земљиштем у својини Републике Србије; спровођење радњи и поступака ради уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; послове везане за успостављање својине јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Република Србија, као и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.) Одељење за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, закупи ) обавља послове који се односе на: давање у закуп грађевинског земљишта; измена уговора о закупу грађевинског земљишта; закључивање уговора о закупу грађевинског земљишта у својини Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде и давање сагласности ради прибављања привремене грађевинске дозволе; закључивање уговора о закупу грађевинског земљишта (конверзија), уз накнаду; израде уговора; припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за успостављање стварних права на грађевинском земљишту без отуђења (службености, закупи); припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења; предузимање и предлагање мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивање постојања и важења правног основа за успостављање стварних права на грађевинском земљишту у јавној својини Републике Србије, без отуђења (службености, закупи); успостављање права службености; давање сагласности за изградњу комуналне инфраструктуре или линијског инфраструктурног обејкта; закључивање споразума са правним лицима о уделу својине Републике Србије на средствима које користи то правно лице; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1.2.1.) У Групи за припрему претходне документације, обављају се следећи послови:спровођење поступка прикупљања документације ради утврђивања постојања и важења правног основа за поступање грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије; иницирање поступка утврђивања законитости располагања земљиштем у својини Републике Србије; спровођење радњи и поступака ради уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.2.) У Групи за припрему аката обављају се следећи послови: израде уговора о давању у закуп грађевинског земљишта; измене уговора о закупу грађевинског земљишта; закључивање уговора о закупу грађевинског земљишта у својини Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде и давање сагласности ради прибављања привремене грађевинске дозволе; закључивање уговора о закупу грађевинског земљишта (конверзија), уз накнаду; припрему одговарајућег акта Дирекције из делокруга Групе; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Групе; израда и закључивање уговора о успостављању права службености; давање сагласности за изградњу комуналне инфраструктуре или линијског инфраструктурног обејкта; послове везане за припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу својине Републике на средствима које користи то правно лице; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Групе.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво