МЕНИ
Насловна » Структура » Одељење за контролу коришћења јавне својине

Одељење за контролу коришћења јавне својине

Одељење за контролу коришћења јавне својине обавља послове који се односе на: контролу у вези располагања, управљања и коришћења покретних и непокретних ствари Републике Србије; врши проверу коришћења непокретних и покретних ствари у јавној својини; утврђује фактичко стање непокретности у јавној својини, а која је предмет имовинско-правног поступка, или предмет одлучивања из надлежности других Сектора;предузимање и предлагање управних мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу фактичке провере утврђеног правног основа коришћења ствари и давање иницијативе за покретање поступка одузимања ствари која није у функцији остваривања сврхе или из надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе; утврђивања чињеничног стања у циљу адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у јавној својини ради њиховог довођења у функцију на територији Републике Србије и у иностранству, као и граничне прелазе који су поверени Дирекцији на управљање; примопредају ствари након спроведеног поступка или по одлуци надлежног органа; сарађује са другим органима, организацијама и унутрашњим јединицама у Дирекцији у циљу спровођења прописаних обавеза и припремања извештаја о утврђеном стању у поступку контроле коришћења ствари у јавној својини; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одељења као и друге послове из делокруга Одељења.

У Дирекцији се као посебној ужој унутрашњој јединици, ван сектора - Одељењу за
контролу коришћења јавне својине образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за контролу у коришћењу јавне својине

2. Група за грађевинско-техничке послове

(1.) Група за контролу у коришћењу јавне својине обавља послове који се односе на: непосредну контролу коришћења непокретности и покретних ствари у јавној својини; припрему документације ради иницирања поступка утврђивања законитости коришћења средстава у својини Републике Србије; спровођење поступка утврђивања чињеничног стања у циљу адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у државној својини ради њиховог довођења у функцију на територији Републике Србије и у иностранству; израду и достављање записника о утврђеном фактичком стању ствари у јавној својини са предлогом мера;праћење реализације наложених мера и благовремено извештавање директора о истим; као и друге послове из делокруга Групе.

(2.) Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: утврђивање фактичког стања ствари у јавној својини, а које су предмет имовинско- правног поступка;вођење евиденције о пописаним покретним и непокретним стварима које су предмет одлучивања у Дирекцији или које су поверене на управљање Дирекцији одлуком надлежних органа; стара се о видео записима или другим погодним средствима документовања ствари у циљу очувања вредности ствари и предлагање мера за очување вредности; израда извештаја о фактичком стању и начину коришћења ствари у јавној својини ради спровођења поступка јавног оглашавања за избор најповољнијег понуђача; израда интерних скица пословних зграда и службених просторија ради спровођења поступка распоређивања на коришћење по захтевима државних органа и организација; прикупљање потребне документације за снимање објеката; примопредају ствари; присуствовање у поступку принудног исељења са представницима надлежних органа; као и друге послове из делокруга Групе.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво