МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије обавља послове који се односе на: вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике Србије у складу са законом и другим прописом; вођење посебне евиденције непокретности у јавној својини које се не налазе на коришћењу код корисника а стечене су по сили закона и ажурирање промена на тим непокретностима; вођење и ажурирање посебне евиденције корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима у јавној својини Републике Србије; припрему и достављање годишњег извештаја Влади о стању непокретности у јавној својини; припрему и достављање извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије, ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину; упис права јавне својине и права коришћења на непокретностима у корист Републике Србије у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима; иницирање поступака законитости спроведених уписа права јавне својине на непокретностима; покретање поступака за упис заложног права хипотеке на непокретностима ради обезбеђења заштите имовинских права и интереса Републике Србије; покретање поступака за брисање уписаних забележби на непокретностима у јавној својини Републике Србије; издавање прописаних потврда и обавештења у поступку успостављања јавне својине аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, односно уписа својине јавног предузећа и друштва капитала; праћење, разраду и унапређење пројекта апликативног софтвера „Регистар   јединствене    евиденције    непокретности    у    јавној    својини“; електронско евидентирање и ажурирање промена о подацима из посебне евиденције непокретности у јавној својини које се не налазе на коришћењу код корисника, а стечене су по сили закона;праћење и евидентирање кретања о стању непокретности у јавној својини на основу правноснажних решења Агенције за реституцију; прикупљање и сређивање података неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање обавештење из тих евиденција; припрему планова и програма из делокруга рада Сектора; координација са корисницима, односно носиоцима права коришћења непокретности у јавној својини у поступцима вођења прописаних евиденција непокретности у јавној својини; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора; и друге послове из делокруга Сектора.

    У Сектору за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије образују се следеће       
уже унутрашње јединице:

1.1. Одељење за припрему података за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

1.1.1. Група за припрему података за евиденцију

1.1.2. Група за послове уписа права јавне својине Републике Србије и анализу законитости спроведеног уписа

1.2. Одсек за електронско евидентирање непокретности у јавној својини и извештавање

(1.1.) Одељење за припрему података за евидецију и послове уписа јавне својине Републике Србије обавља послове који се односе на: контролу исправа у погледу подобности за унос у „Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини“; прикупљање и класификовање исправа за ажурно вођење посебне евиденције о непокретностима у јавној својини Републике Србије за коју је задужена Дирекција; давање обавештења и стручних упутстава корисницима, односно носиоцима права коришћења на непокретностима у јавној својини у циљу вођења прописаних евиденција; обрада захтева и анализа достављене документације у циљу израде прописаних потврда и обавештења у поступку успостављања јавне својине аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, односно уписа својине јавног предузећа и друштва капитала; анализа подобности прикупљене документације којом се обезбеђује упис права јавне својине Републике Србије у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима; покретање поступка за упис права јавне својине Републике Србије у одговарајуће јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима; контрола спровођења уписа права јавне својине Републике Србије, а ради отклањања уочених неправилности у поступку уписа; иницирање поступака пред надлежним државним органима у циљу оцене исправности и законитости извршеног уписа права на непокретностима; припрему планова и програма из делокруга рада Одељења; припремање извештаја о раду Одељења односно Сектора, учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одељења, и друге послове из делокруга Одељења

(1.1.1.) Група за припрему података за евиденцију обавља послове који се односе на: прикупљање и обраду података о свим непокретностима у јавној својини Републике Србије које су предмет посебне евиденције, анализу поузданости добијених података, координацију са корисницима, односно носиоцима права коришћења непокретности у јавној својини у поступцима вођења прописаних евиденција непокретности у јавној својини, обраду захтева и анализу достављене документације ради издавања прописаних потврда по захтеву надлежних органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у поступку успостављања јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на непокретностима, односно својине јавног предузећа и друштва капитала, учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Групе као и и друге послове из делокруга Групе.

(1.1.2.) Група за послове уписа права јавне својине Републике Србије и анализу законитости спроведеног уписа обавља послове који се односе на: прибављање правно релевантне документације којима се обезбеђује упис јавне својине Републике Србије; покретање поступка за упис права јавне својине Републике Србије и других права на непокретностима у јавној својини Републике Србије; отклањање уочених неправилности у поступку уписа права јавне својине Републике Србије; контролу и анализу законитости спроведеног уписа права јавне својине Републике Србије и обавештавање Државног правобранилаштва у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Групе као и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.) У Одсеку за електронско евидентирање непокретности у јавној својини и извештавање обављају се послови који се односе на: контролу података из посебне евиденције непокретности у јавној својини Републике Србије које се не налазе на коришћењу код корисника, а стечене су по сили закона; вођење евиденције корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима у јавној својини Републике Србије; координацију са корисницима, односно носиоцима права коришћења непокретности у јавној својини у циљу израде и достављања годишњег извештаја Влади о стању непокретности у јавној својини; као и доставу података ради израде извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије, ради израде завршног рачуна буџета Републике Србије за предходну годину, учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво