МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: располагање стварима у својини Републике Србије и то: прибављање, отуђење, давање на коришћење, давање у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, улагање капитала, заснивање хипотеке на непокретностима; располагање имовиним Републике Србије у иностранству; припрема аката у вези прибављања и располагања превозним средствима и покретним стварима веће вредности о којима одлучује Влада; залагање покретних ствари; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора; вршење појединачних радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости располагања и управљања стварима у јавној својини Републике Србије; послове везане за закуп станова, гаража и гаражних места у својини Републике; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Влада у поступку располагања службеним становима; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за имовински поступак образују се следеће уже унутрашње јединице:

2.1. Одељење за имовинско-правне послове

2.1.1. Одсека за располагање стварима у јавној својини

2.1.2. Одсека за управљање и заштиту јавне својине

2.2. Одељење за располагање становима и гаражама

(1.1.) Одељење за имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, давање у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размену, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари по захтевима државних органа и организација. аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, установа, јавних агенција и других организација чији је оснивач Република Србија; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора о располагању стварима у јавној својини; располагање имовином Републике Србије у иностранству; спровођење поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи код прибављања у јавну својину Републике Србије непокретности путем заједничке изградње са трећим лицима; одузимање непокретности која није у функцији остваривања надлежности имаоца права коришћења; обавља послове који се односе на спровођење поступка управљања стварима у својини Републике Србије чији је корисник Република Србија и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења; припрема предлог аката које доноси Влада у вези давања у закуп непокретности у својини Републике Србије; спроводи поступак јавног објављивања огласа ради располагања непокретнсотима у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда или јавним надметањем; припрема документацију и врши израду уговора; праћење реализације уговора о располагању стварима у јавној својини; утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије; обавља послове који се односе на надзор у вези располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; иницирање, предузимање и предлагање одговарајућих правних мера и радњи у поступцима пред Државним правобранилаштвом у циљу утврђивања законитости коришћења имовине Републике Србије и заштите њених имовинских права и интереса, давање мишљења на предлоге аката које доноси Влада, а који припремају други државни органи и организације у складу са својим надлежностима; припрему предлога аката и предузимање мера и радњи којима се регулишу имовинска права и обавезе Републике Србије; давања на коришћење или закуп, као и прибављања путем изградње објеката на граничним прелазима; припрема акте о давању сагласности Дирекције у областима и видовима располагања за које је Дирекција надлежна; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1.1.1.) Одсек за располагање стварима у јавној својини обавља послове који се односе на: спровођење поступка располагања стварима у јавној својини Републике Србије по захтевима државних органа и организација, дипломатско-конзуларних представништава, територијалних јединица и локалне самоуправе и јавних служби; припремање предлога аката које доноси Влада у вези располагања стварима у јавној својини а које се односе на прибављање отуђење, давање на коришћење, давање у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размену, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних ствари; припрема аката о располагању превозним средствима и покретним стварима веће вредности о којима одлучује Влада; спровођењe поступка располагања имовином Републике Србије у иностранству; управљање, давање на коришћење или у закуп, као и прибављање путем изградње објеката на граничним прелазима; спровођење поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи код прибављања непокретности у јавну својину Републике Србије путем заједничке изградње са трећим лицима; поступак припреме документације и израде уговора о располагању стварима у јавној својини Републике Србије, праћење реализације уговора, као и друге послове из делокруга Одсека.

(1.1.2.) Одсек за управљање и заштиту јавне својине, обавља послове који се односе на: спровођење поступка управљања стварима у својини Републике Србије чији је корисник Република Србија и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења; припрему предлога аката и предузимање мера и радњи којима се регулишу имовинска права и обавезе Републике Србије; вршење надзора у поступцима располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; иницирање поступка утврђивања законитости располагања имовином  Републике Србије; предузимање и предлагање мера и радњи, пред Државним правобранилаштвом у поступцима заштите имовинских права и интереса Републике Србије; утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење имовине Републике Србије; давање иницијативе за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа ради заштите и управљања имовином Републике Србије; припрема аката о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна, као и друге послове из делокруга Одсека.

(1.2.) Одељење за располагање становима и гаражама обавља послове који се односе на: спровођење поступка за куповину и стицање сусвојине на становима у јавној својини Републике Србије; спровођење поступка везано за закуп станова, гаража и гаражних места у јавној својини као и располагања становима и гаражама бивше Савезне Државе; поступање по захтевима државних органа и организација, јединица локалне самоуправе и јавних служби, а везано за располагање и управљање становима и гаражама у јавној своијини; припрему предлога аката које доноси Влада у поступку располагања становима и гаражама; послови везани за реализацију одлука које доноси Влада у поступку располагања службеним становима; послове везане за укњижбу државне имовине на становима и гаражама; предузимање мера заштите имовинских права интереса Републике Србије кроз контролу коришћења станова и гаража у државној својини; иницирање поступка исељења бесправних корисникастанова и гаража у државној својини; учешће у поступцима који се воде у вези утврђивања статуса, коришћења становима и гаражама у државној својини пред надлежним и правосудним органима; као и друге послове друге послове из делокруга Одељења.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво