МЕНИ
Насловна » Структура

Приказ организационе структуре Дирекције

Директор
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Јован Воркапић.
Контакт:
Адреса: Краља Милана 16, 11000 Београд
Телефон: 3287 087

Заменик директора
Заменик директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије није постављен.
Контакт:
Адреса: Краља Милана 16, 11000 Београд
Телефон: 3287 087

Основне унутрашње јединице:

Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

1. У Сектору за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.1. Одељење за припрему података за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

1.1.1. Група за припрему података за евиденцију

1.1.2. Група за послове уписа права јавне својине Републике Србије и анализу законитости спроведеног уписа

1.2. Одсек за електронско евидентирање непокретности у јавној својини и извештавање

Сектор за имовински поступак

2. У Сектору за имовински поступак образују се следеће уже унутрашње јединице:

2.1. Одељење за имовинско-правне послове

2.1.1. Одсека за располагање стварима у јавној својини

2.1.2. Одсека за управљање и заштиту јавне својине

2.2. Одељење за располагање становима и гаражама

Сектор за грађевинско земљиште

3. У Сектору за грађевинско земљиште образују се следеће уже унутрашње јединице:

3.1. Одељење за располагање грађевинским земљиштем путем отуђења и прибављања

3.1.1. Група за припрему аката за Владу

3.1.2. Група за праћење уговора и правну заштиту грађевинског земљишта

3.2. Одељење за успостављање стварних права на грађевинском земљишту без отуђења (службености, закупи)

3.2.1. Група за припрему претходне документације

3.2.2. Група за припрему аката

Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона

4. У Сектору за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона образују се следеће уже унутрашње јединице:

4.1. Одељење за располагање стварима у јавној својини

4.1.1. Група за располагање непокретностима у јавној својини Републике Србије

4.1.2. Група за располагање покретним стварима у јавној својини Републике Србије

4.2. Одељење за управљање стварима у јавној својини

4.2.1. Група за спровођење поступка управљања стварима у јавној својини

4.2.2. Група за расподелу на коришћење непокретности

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

5. У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

5.1. Одељење за финансијско-материјалне послове

5.1.1. Група за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство

5.1.2. Група за праћење финансијске реализације уговора

5.2. Одељење за опште послове

5.2.1. Група за опште и послове јавних набавки

5.2.2. Група за послове писарнице и архивске послове

Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима

6. У Сектору за управљање граничним и пограничним прелазима образују се следеће уже унутрашње јединице:

6.1. Одељења за инвестиционо-текуће послове

6.1.1. Одсека за инвестиционе послове

6.1.2. Групе за послове текућег одржавања, запречавања и сигнализације

6.2. Одељење за располагање и заштиту објеката и ствари у јавној својини на граничним и пограничним прелазима

Одељење за контролу коришћења јавне својине

У Дирекцији се као посебној ужој унутрашњој јединици, ван сектора - Одељењу за контролу коришћења јавне својине образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за контролу у коришћењу јавне својине

2. Група за грађевинско-техничке послове

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво