МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: послове од заједничког интереса за Дирекцију по питању планирања иизвршења буџета, буџетског рачуноводства и финансијског извештавања, питања личних и других примања запослених у Дирекцији и лица ангажованих по другом основу; пружање подршке у праћењу финансијске реализације уговора о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Републике Србије; административна питања; кадровска питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Дирекције; информисање о раду Дирекције на званичној сајт презентацији; о питањима заштите података о личности; безбедности и здравља на раду; тајности података; послове одбране; руковање опремом; сарадњу с органима државне управе, службама Владе, и другим државним органима; праћење, анализе и унапређење коришћења апликативних софтвера који се користе у Дирекцији; праћења и контроле коришћења и одржавања рачунарске опреме; заштите података у информационом систему у координацији са надлежним службама; послове писарнице, архиве; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове образују се следеће уже унутрашње    
јединице:

1.1. Одељење за финансијско-материјалне послове

1.1.1. Група за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство

1.1.2. Група за праћење финансијске реализације уговора

1.2. Одељење за опште послове

1.2.1. Група за опште и послове јавних набавки

1.2.2. Група за послове писарнице и архивске послове

   (1.1.) Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: припрему и израду предлога за утврђивање приоритетних области финансирања, предлога финансијског плана Дирекције у поступку израде буџета, израду планова за извршење буџета; праћење финансијског извршења обавеза по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки и других преузетих обавеза; састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости, извршавање расхода и издатака; праћење прилива и утрошка средстава; рачуноводствено-књиговодствене послове и вођење помоћних књига и евиденција Дирекције; закључивање пословних књига и припрему финансијских извештаја о извршењу буџета (периодични и годишњи); праћење прописа из области рачуноводства и финансија; праћење финансијске реализације уговора о прибављању, располагању и управљању стварима у државној својини и уговора о стамбеним зајмовима; контролу обрачуна зарада и накнада зарада запослених, као и обрачун других примања запослених у Дирекцији и лица ангажованих ван радног односа; друге послове из делокруга Одељења.

(1.1.1.) Група за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство обавља послове који се односе на: припрему и израду предлога за утврђивање приоритетних области финансирања, предлога финансијског плана Дирекције у поступку израде буџета, израду планова за извршење буџета; састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости; извршавање расхода и издатака; праћење финансијског извршења обавеза по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки и других преузетих обавеза; праћење прилива и утрошка средстава; рачуноводствено- књиговодствене послове вођења помоћних књига и евиденција Дирекције; закључивање пословних књига и припрему и израду финансијских извештаја о извршењу буџета (периодични и годишњи); праћење прописа из области рачуноводства и финансија; контролу обрачуна зарада и накнада зарада запослених, као и обрачун других примања запослених у Дирекцији и лица ангажованих ван радног односа; и друге послове из делокруга Групе.

(1.1.2.) Група за праћење финансијске реализације уговора обавља послове који се односе на: фактурисање и праћење финансијске реализације уговора о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини и уговора о стамбеним зајмовима; евидентирање и праћење депононованих средстава у поступцима располагања стварима у јавној својини; процену финансијског ефекта акта о прибављању и располагању стварима у јавној својини на буџет; друге послове из делокруга Групе.

(1.2.) Одељење за опште послове обавља послове који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима; израду аката о унутрашњем уређењу Дирекције и других аката потребних за рад Дирекције;вредновање радне успешности и израда обједињеног извештаја о вредновању радне успешности Дирекције; информисање о раду Дирекције и пружање информација од јавног значаја из делокруга Одељења; заштиту података о личности; тајност података; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Дирекције; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; послове одбране; руковање опремом; остваривање сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима; планирање и израда предлога нацрта финансијског плана Одељења; праћења, анализе и унапређења коришћења системских и апликативних софтвера који се користе у Дирекцији; праћења, анализе и унапређења коришћења база података које се користе у Дирекцији; праћења и контрола коришћења и одржавања рачунарске опреме; праћење, анализе и унапређење коришћења интернета и интернет сервиса; заштите података у информационом систему у координацији са надлежним службама; послове писарнице и архиве; и друге послове из делокруга Одељења.

(1.2.1.) У Групи за опште и послове јавних набавки обављају се послови који се односе на радноправни статус и развој државних службеника; припрему израде нацрта кадровског плана; израду предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; израду месечних извештаја у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; евиденције из области рада и радних односа; спровођење поступка вредновања радне успешности државних службеника; стручне и административне послове за конкурсну комисију Дирекције; послове у вези обавезног социјалног осигурања запослених и чланова породице; стручно усавршавање државних службеника; стручне и административне послове у дисциплинском поступку; пружање стручне помоћи државним службеницима у вези са остваривањем права из радног односа; припрема предлога аката у спровођењу поступка јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, послове безбедности и здравља на раду,послова народне одбране руковање опремом; остваривање сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима; планирање и израда предлога нацрта финансијског плана Одељења; праћења, анализе и унапређења коришћења системских и апликативних софтвера који се користе у Дирекцији; праћења, анализе и унапређења коришћења база података које се користе у Дирекцији; праћења и контрола коришћења и одржавања рачунарске опреме; праћење, анализе и унапређење коришћења интернета и интернет сервиса; заштите података у информационом систему у координацији са надлежним службама; као и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.2.) У Групи за послове писарнице и архивских послова обављају се послови који се односе на: пријем и отварање поште;прегледање, распоређивање, евидентирање предмета, аката и поднесака; здруживање, допуњавање и комплетирање предмета; достављање секторима у рад; вођење евиденције о закључцима које је донела Влада у оквиру одлучивања у вези са располагањем јавном својином; поступа у складу са одлуком о руковаоцу тајним подацима; води евиденцију о примљеним захтевима за доступност информација од јавног значаја и заштиту података о личности; пријем и евиденцију решених предмета; евидентирање решених предмета и архивирање у електронској бази;прати прописе којима се одређује наплата административних такси и обавештава надлежне Секторе; давање обавештења о кретању предмета на основу података из евиденције; састављање извештаја; архивирање појединачних предмета у архиви Дирекције; израда архивске књиге и листе регистратурског материјала; излучивање архивске грађе; сарадња са Архивом Југославије и Архивом Републике Србије и друге послове из делокруга Групе.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво