МЕНИ
Насловна » Архива » Јавне набавке » Јавне набавке 2013. година

Јавне набавке

29.01.2014.

Jавнa набавке мале вредности
број 14/2013, за набавку услуга - осигурање
објеката и опреме на новом граничном прелазу
"Хоргош"

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош"

12.12.2013.

Обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош" подносилац захтева “Wiener Stadtiche osiguranje a.d.o. Beograd” у својству понуђача благовремено поднео захтев за заштиту права 08 број 404-230/13, дана 9. децембра 2013. године.

У складу са чл. 150 став 1 Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Након доношења одговарајуће одлуке наручиоца сви заинтересовани понуђачи биће благовремено обавештени о продужењу рокова у напред наведеном поступку, а наручилац ће своју одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на вебсајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

члан комисије
Оливера Јејинић

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош"

06.12.2013.

Позивамо вас да Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на основу члана 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 50/2009), поднесете понуду за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош".

Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12), а понуду припрема и доставља у складу са позивом и конкурсном документацијом, коју вам достављамо у прилогу.

Понуду доставити у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, у року од 8 (осам) дана од дана достављања позива за подношење понуде, односно најкасније до 13.12.2013. године, до 12:00 часова, на адресу наручиоца: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11.000 Београд, ул. Грачаничка бр. 8, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА НОВОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ "ХОРГОШ" - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 14/2013, а на полеђини коверте назначити: пун назив, број телефона и адресу Понуђача

Образац понуде мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 13.12.2013. године, у 13:00 часова у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, у Београду.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 (два) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 16.12.2013. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 2 (два) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 18.12.2013. године.

члан комисије
Оливера Јејинић

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 13/2013, за набавку добара – горива путем картица за гориво

03.12.2013.

Позивамо вас да Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на основу члана 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 50/2009), поднесете понуду за набавку добара - горива путем картица за гориво.

Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12), а понуду припрема и доставља у складу са позивом и конкурсном документацијом, коју вам достављамо у прилогу.

Избор најповољније понуде у предметној јавној набавци извршиће се на основу критеријума економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање исправних понуда вршиће се према следећим критеријумима: 1. мрежа малопродајних објеката - бензинских станица по свим градовима, на територији Републике Србије, као и на свим путним правцима (60 пондера) и 2. понуђена цена (40 пондера)..

Понуду доставити у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, у року од 8 (осам) дана од дана достављања позива за подношење понуде, односно најкасније до 10.12.2013. године, до 12:00 часова, на адресу наручиоца: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11.000 Београд, ул. Грачаничка бр. 8, са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ГОРИВО ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО" - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 13/2013, а на полеђини коверте назначити: пун назив, број телефона и адресу Понуђача

Образац понуде мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 10.12.2013. године, у 13:00 часова у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, у Београду.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 (два) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 12.12.2013. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 2 (два) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 14.12.2013. године.

члан комисије
Снежана Фицко

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

Обавештење о измени конкурсне документације (.doc)

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво