МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона обавља послове који се односе на: располагање стварима у јавној својини Републике Србије стеченим по сили закона, отуђењем, давањем на коришћење, давањем у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде; спровођење поступака управљања стварима у јавној својини, у циљу одржавања, обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим стварима; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије; припремање материјала у вези изјашњења о испуњености услова за признавање и враћање права по Споразуму о питањима сукцесије; спровођење поступка управљања и располагања непокретностима изузетим из фонда Дипос доо; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора као и друге послове из делокруга Сектора.

    У Сектору за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона       
образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.1. Одељење за располагање стварима у јавној својини

1.1.1. Група за располагање непокретностима у јавној својини Републике Србије

1.1.2. Група за располагање покретним стварима у јавној својини Републике Србије

1.2. Одељење за управљање стварима у јавној својини

1.2.1. Група за спровођење поступка управљања стварима у јавној својини

1.2.2. Група за расподелу на коришћење непокретности

(1.1.) У Одељењу за располагање стварима у јавној својини Републике Србије обављају се послови који се односе на: располагање стварима отуђењем, давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, по захтевима државних органа и организација по захтевима аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, установа, јавних агенција и других организација чији је оснивач Република Србија и дипломатско – конзуларних представништва; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора о располагању стварима у јавној својини стеченој по сили закона; припрема предлог аката које доноси Влада у вези располагања стварима; спроводи поступак јавног објављивања огласа ради располагања стварима у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писаних понуда или јавним надметањем; припрема документацију и врши израду уговора са праћењем реализације уговора о располагању стварима у јавној својини; припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије; спровођење поступка располагања непокретностима изузетим из фонда Дипос доо; давање мишљења на предлоге аката које доноси Влада, а који припремају други државни органи и организације у складу са својим надлежностима; припремање аката у вези спровођења Анекса Споразума о питањима сукцесије и изјашњења о испуњености услова за признавање и враћање права по Споразуму о питањима сукцесије; припрему предлога аката и предузимање мера и радњи којима се регулишу имовинска права и обавезе Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1.1.1.) У Групи за располагање непокретностима у јавној својини Републике Србије обављају се послови који се односе на: располагање непокретностима отуђењем, давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, по захтевима државних органа и организација по захтевима аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, установа, јавних агенција и других организација чији је оснивач Република Србија и дипломатско – конзуларних представништва; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора о располагању непокретностима у јавној својини стеченој по сили закона; припрема предлог аката које доноси Влада у вези располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије стеченим по сили закона; спроводи поступак јавног објављивања огласа ради располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писаних понуда или јавним надметањем; припрема документацију и врши израду уговора са праћењем реализације уговора о располагању непокретностима у јавној својини; припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије у вези непокретности у јавној својини Републике Србије, спровођење поступка располагања непокретностима изузетим из фонда Дипос доо; давање мишљења на предлоге аката које доноси Влада, а који припремају други државни органи и организације у складу са својим надлежностима у вези располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије; припремање аката у вези спровођења Анекса Споразума о питањима сукцесије и изјашњења о испуњености услова за признавање и враћање права по Споразуму о питањима сукцесије; и друге послове из делокруга Групе.

(1.1.2.) У Групи за располагање покретним стварима у јавној својини Републике Србије обављају се послови који се односе на: спровођење поступка располагања покретним стварима у јавној својини Републике Србије, стечене по сили закона по захтевима државних органа и организација, дипломатско-конзуларних представништава, територијалних јединица и локалне самоуправе и јавних служби; спровођење поступка јавне лицитације или поступка прикупљања писаних понуда, припрему одговарајућих аката у складу са прописима везано за располагање тим стварима, израда уговора, припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга рада Групе, спровођење поступка преузимања покретних ствари, односно поступак примопредаје ствари након одређивања коначног корисника, као и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.) У Одељењу за управљање стварима у јавној својини обављају се послови који се односе на: обављање послова који се односе на спровођење поступка управљања стварима у својини Републике Србије чији је корисник Република Србија и стварима у својини Републике за које није одређен корисник или носилац права коришћења; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора којима се ствари стечене по сили закона поверавају на чување локалним самоуправама до одређивања коначног корисника;спровођење поступка управљања стварима у јавној својини Републике Србије, по захтевима државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби; припрему одговарајућих аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим стварима; спровођење поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи са другим носиоцима права јавне својине и корисницима; утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије; распоређивање на коришћење службени зграда и пословни просторија; припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу утврђивања законитости а ради заштите имовинских права и интереса Републике Србије; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења, као и друге послове из делокруга Одељења.

(1.2.1.) У Групи за спровођење поступка управљања стварима у јавној својини обављају се послови који се односе на: спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора којима се ствари стечене по сили закона поверавају на чување локалним самоуправама до одређивања коначног корисника; спровођење поступка давање на коришћење ствари у јавној својини Републике Србије; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга рада Групе; спровођење поступка управљања стеченом имовином по захтевима државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби; утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије; припрему одговарајућих аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим стварима; спровођење поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи са другим носиоцима права јавне својине и корисницима; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу утврђивања законитости а ради заштите имовинских права и интереса Републике Србије; и друге послове из делокруга Групе.

(1.2.2.) У Групи за расподелу на коришћење непокретности обављају се послови који се односе на: анализу степена искоришћености службених зграда и пословних просторија од стране државних органа; дефинисање потреба државних органа за пословним простором; распоређивање на коришћење и управљање службеним зградама и пословним просторијама; припрему аката које доноси Влада у поступку расподеле на коришћење службених зграда и пословних просторија, управљања службеним зградама, пословним просторијама и осталим непокретностима у државној својини; припрему акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна, као и друге послове из делокруга Групе.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво