МЕНИ
Насловна » Архива » Јавне набавке » Јавне набавке 2014. година

Јавне набавке

21.06.2016.

Централизована јавна набавка 2/14

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 2/2014 за набавку рачунарског материјала Партија 14 – рециклирани тонери за HP уређаје

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 2/2014 за набавку рачунарског материјала Партија 9 – оригинални тонери за SAMSUNG уређаје

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 3/2014 за набавку канцеларијског материјала, Партија 6 - обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

07.04.2015.

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КУПОВИНА НЕКРЕТНИНА

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда(.docx)

Конкурсна документација(.doc)

21.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 5/2014 за набавку добара - горива и мазива

Врста предмета: добра - гориво и мазиво ( Evro premium BMB 95).

Преузмите обавештење у DOC формату

21.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 5/2014 за набавку добара - горива и мазива

Врста предмета: добра - гориво и мазиво ( Evro dizel).

Преузмите обавештење у DOC формату

05.08.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА НЕМАЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

03.07.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА НЕМАЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Преузмите одлуку о обустави поступка

29.04.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/2014, ЗА НАБАВКУ УСЛУГA - СПЕЦИФИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

08.04.2014.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије доноси

О Д Л У К У
обустави поступка

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈН 4 за 2014. годину, за јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед).

О б р а з л о ж е њ е

За јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед), за запослене у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, редни број ЈН 4 за 2014. годину, наручилац је објавио позив за достављање понуда 08 број 404-83/2014 од 10.03.2014. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Републичке дирекције за имовину Републике Србије, ул. Грачаничка бр. 8, приспело је 6 (шест) понуда, и то: Завод за здравствену заштиту радника ''Железнице Србије'', Дом здравља ''Др. Симо Милошевић'' Чукарица, Дом здравља ''Визим'', Општа болница ''Медицински систем Београд'', Дом здравља ''Clinicanova'', Дом здравља ''Еуромедик''.

Чланови Комисије за јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед), за запослене у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, у поступку предлагања понуђача са којим ће се закључити уговор утврдила је да у току поступка јавне набавке није спроведена комуникација наручиоца са понуђачима чиме није поступљено по одредби члана 63. Закона о јавним набавкама, односно да питања понуђача и одговори наручиоца нису били објављени на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, и на тај начин нису омогућене свим понуђачима додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, чиме није омогућено свим понуђачима у поступку јавне набавке да буду упознати са садржајем питања и одговора.

На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку услуга, те је донета одлука као у диспозитиву.

Поступак јавне набавке предметних услуга, биће спроведен по објављивању обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ДИРЕКТОР   
Јован Воркапић

Преузмите одлуку у DOC формату

10.03.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - СПЕЦИФИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

28.02.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о измени конкурсне документације, и продужењу рока за подношење понуде, у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014, за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

У складу са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), у поступку јавне набавке редни број ЈН 3 за 2014. годину, чији је предмет набавкa услуга -оглашавање у дневним новинама, за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије, услед техничке грешке наручиоца, мења се Конкурсна документација.

На основу напред изнетог, наручилац – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, продужује рок за подношење понуде понуђачима, за 3 (три) дана, тако да је рок уместо:

најкасније до 6.03.2014. године, до 12:00 часова,

сада:

најкасније до 10.03.2014. године, до 12:00 часова.

У складу са продужењем рока за подношење понуда за 3 (три) дана, одлука о додели уговора биће достављена понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 14.03.2014. године.

Прилог: Конкурсна документација.

члан комисије
Јелисавета Петошевић

26.02.2014.

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014,
за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

14.02.2014.

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности
број 2/2014, за набавку добра -
административни материјал

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

07.02.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације, и продужењу рока за подношење понуде, у јавној набавци број 1 за 2014. годину набавкa добра – електричне енергије

У складу са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), у поступку јавне набавке редни број ЈН 1 за 2014. годину, чији је предмет набавкa добра – електричне енергије за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије, услед техничке грешке наручиоца, мења се Конкурсна документација.

На основу напред изнетог, наручилац – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, продужује рок за подношење понуде понуђачима, за 2 (два) дана, тако да је рок уместо:

најкасније до 10.02.2014. године, до 12:00 часова,

сада:

најкасније до 12.02.2014. године, до 12:00 часова.

У складу са продужењем рока за подношење понуда за 2 (два) дана, Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 17.02.2014. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 20.02.2014. године.

Прилог: Конкурсна документација.

члан комисије
Коста Мирковић

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

10.01.2014.

Набавка електричне енергије за потребе објеката којима управља Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво